વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ - બહાદુર

શનિવાર, 15 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - ફોન લિસ્ટ

સોમવાર, 10 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ- કરવું નથી પડતું

રવિવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતીજોકસ- કાળી બિલાડી

શુક્રવાર, 7 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - લોકો મરે છે

ગુરુવાર, 6 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ -સંજૂ એક વકીલ છે.

ગુરુવાર, 6 સપ્ટેમ્બર 2018

Gujarati Jokes - ખાવી જ છે ને પરણવુ થોડુ છે

બુધવાર, 5 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - મોટીABCD

મંગળવાર, 4 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - તો ઔરત ભી લે લો

સોમવાર, 3 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - પહેલવાન

શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - પતિ-પત્ની

શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - ખાનદાની

શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - ઓવરટાઈમ

શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - પિજ્જા Hut

શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - પતિ પત્ની

શુક્રવાર, 31 ઑગસ્ટ 2018

ગુજરાતી જોક્સ- ભારતીય પત્ની

શુક્રવાર, 31 ઑગસ્ટ 2018
LOADING