એડલ્ટ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ - હું તારા માટે Fast કરીશ

શુક્રવાર, 15 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ-પોલીયોની દવા

શુક્રવાર, 15 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- ઓહ માય ગોડ

શુક્રવાર, 15 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોકસ - નવો સિમ કાર્ડ

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- Adult jokes

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2019

એડલ્ટ ગુજરાતી જોક્સ - પેટ્રોલ ખતમ

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ - કોન્ડોમ

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોકસ - સરદારનો જન્મ-દિવસ

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોકસ - એક KIss પછી

બુધવાર, 13 ફેબ્રુઆરી 2019

Adult Jokes - બાળક દૂધ નહી પીતો

બુધવાર, 13 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોકસ - શું બનશો ?

મંગળવાર, 12 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોકસ- ગામડાની પત્ની

મંગળવાર, 12 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- Kiss કર્યા પછી છોકરી

મંગળવાર, 12 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી - નોન વેજ જોક્સ

સોમવાર, 11 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી નોન વેજ જોક્સ

સોમવાર, 11 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ -એડ્લ્ટ જોક્સ

સોમવાર, 11 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- Dirty jokes

રવિવાર, 10 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ -ચિંટૂ બોલ

રવિવાર, 10 ફેબ્રુઆરી 2019
LOADING