હિન્દુ તીર્થ સ્થળ

ગીરનાર

રવિવાર, 3 જૂન 2007

પાલિતાણા

રવિવાર, 3 જૂન 2007

દ્રારકા

રવિવાર, 3 જૂન 2007

સોમનાથ

રવિવાર, 3 જૂન 2007