ખેલાડીઓના પ્રોફાઈલ

સાનિયાની નજર ઓલંપીક પદક પર

ગુરુવાર, 15 નવેમ્બર 2007

લિયેન્ડર પાએસ

રવિવાર, 3 જૂન 2007

મીલ્ખાસીંઘ

રવિવાર, 3 જૂન 2007

ગીત શેઠી

રવિવાર, 3 જૂન 2007

પી.ટી.ઉષા

રવિવાર, 3 જૂન 2007

મેજર ધ્યાનચંદ

રવિવાર, 3 જૂન 2007

સાનિયા મિર્ઝા

રવિવાર, 3 જૂન 2007

પ્રકાશ પાદુકોણ

રવિવાર, 3 જૂન 2007