ગિઆન ખંડ મહિ ગિઆનુ પરચંડ ગિઆન ખંડ મહિ ગિઆનુ પરચંડ. તિથૈ નાદ વિનોદ કોઉ અનંદુ. સરમ ખંડ કી વાણી રૂપુ. ત...
રાતો રુતિ થિતિ વાર. પવન પાની અગની પાતાલ. તિસુ વિચિ ધરતી થાપી રખી ધરમસાલ. તિસુ વિચિ જીઅ જુગતિ કે રંગ....
આસણુ લોઇ લોઇ ભંડાર. જો કિછુ પાઇઆ સુ એકા વાર. કરિ કરિ વૈખે સિરજનહાર. નાનક સચે કી સાચી કાર. આદેસુ તિસૈ...
મુંદા સંતોખુ સરમુ પતુ ઝોલી ધિઆન કીકરહિ બિભૂતિ. ખિંથા કાલુ કુઆરી કાઇઆ જુગતિ ડંડા પરતીતિ. આઈ પંથી સગ...
સો દરુ કેહા સો ઘરુ કેહા જિતુ બહિ સરબ સમાલે. બાજે નાદ અનેક અસંખા કેતે વાવણહારે. કેતે રાગ પરી સિઉ કહીઅ...
અમુલ ગુણ અમુલ વાપાર. અમુલ વાપારીએ અમુલ ભંડાર. અમુલ આવહિ અમુલ લે જાહિ. અમુલ ભાઇ અમુલા સમાહિ. અમુલ ધર...
અંતુ ન સિફતી કહણિ ન અંતુ અંતુ ન કરણે દેણિ ન અંતુ. અંતુ ન વેખણિ સુપણિ ન અંતુ અંતુ ન જાપૈ કિયા મનિ મંત...
નાનક બડા આખીઐ પાતાલા પાતાલ લખ આગાસા આગાસ. ઓડક ઓડક ભાલિ થકે વેદ કહનિ ઇક બાત. સહસ અઠારહ કહનિ કલેબા...
તીરથ તપુ દઇયા દતુ દાન તીરથ દપુ દઇયા દતુ દાન જે કો પાવૈ તિલ કા માનુ. સુણિઆ મંનિઆ મનિ કીતા ભાઉ અંતરગ...
ચેતુ બસંતુ ભલા ભવર સુહાવડે. બન ફૂલ મંઝ બારિ મૈ પિરુ ઘરિ બાહુડે. પિરુ ઘરિ નહી આવૈ ધન કિઉ, સુખુ પાવૈ બ...

નાનક હુકમી આવહુ જાહુ પાર્ટ -9

ગુરુવાર, 11 સપ્ટેમ્બર 2008
નાનક હુકમી આવહુ જાહુ ભરીએ હથુ પૈરુ તનુ દેહ. પાણી ધૌતૈ ઉતરસુ ખેહ. મૂલ પલોતી કપડ હોઇ. દે સાબૂણુ લઈઐ ...
અસંખ્ય જપ અસંખ્ય ભાઉ, અસંખ્ય પૂજા અસંખ્ય તપ તાઉ. અસંખ્ય ગ્રંથ મુખી વેદ પાઠ, અસંખ્ય જોગ મનિ રહસી ઉદાસ...
પંચ પરવાણ પંચ પરઘાન પંચ પરવાણ પંચ પરઘાન પંચે પાવહિ દરગહિ માનુ પંચે સોહદિ દરિ રાજાનુ પંચા કા ગુરૂ...
મંનૈ મારગ ઠાક ન પાઈ મંનૈ પતિ સિઉ પરગટુ જાઈ મંનૈ મગુ ન ચલૈ પંઘુ મંનૈ ધરમ સેતી સનબંધુ એસા નામુ નિરં...
સુણિયે સંતુ સંતોખુ ગિઆનુ સુણિયે અઠસઠિ કા ઈરનાનુ સુણિયે પડિ પડિ પાવાહિ માનુ સુણિયે લાગૈ સહજ ધિઆનુ નાન...
જે જુગ ચારે આરજા હોર દૂસરી હોઈ નવા ખંડા બિચિ જાણીયે નાલિ ચલૈ સભુ કોઈ ચંગા નાઉ રખાઈકે જસુ કિરતિ જગિ ...
સાચા સાહિબુ સાચુ નાઈ ભાખિયા ભાઉ અપાર આખાહિ મંગહિ દેહી દેહી, દાતિ કરે દાતારૂ ફેરિ કિ અગૈ રખીયે...
હુકમી હોવનિ આકાર હુકમી ન કાહિયા જાય હુકમી હોત ન જીઅ હુકમી મિલૈ બડી આઈ . હુકમી ઉત્તમ નીચુ હુકમી ...
એક ઓંકાર સતિ નામ એક ઓંકાર સતિ નામ કરતા પુરખુ નિરભાઉ નિરબૈર અકાલ મૂરતિ અજૂની સૈભં ગુરૂ પ્રસાદી
ગુરૂ નાનકે જે યુગમાં જ્ન્મ લીધો હતો તે સમયે સામાજીક, રાજનીતિક તેમજ આર્થિક દ્રષ્ટિથી જનતા સંકટનો સામન...
LOADING