વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ- પાપા આજે બહુ ગર્મી છે

શુક્રવાર, 22 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- વ્હાટસએપ કાર્નર

બુધવાર, 20 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- આવું કેમ પૂછે છે ...

મંગળવાર, 19 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોકસ - ઑફિસમાં નમાજ

શુક્રવાર, 15 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ -છોકરીઓ કેમ પટે છે

બુધવાર, 13 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ -રસના પીએ છે

બુધવાર, 13 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ - ચાલાકી પડી ભારે

મંગળવાર, 5 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- મસ્ત ગુજરાતી

મંગળવાર, 5 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ - કરફ્યુ

મંગળવાર, 5 ફેબ્રુઆરી 2019

આગળનો લેખ