વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ- નોન વેજ જોક્સ

સોમવાર, 1 ઑક્ટોબર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - આતા માજી સટકલી

ગુરુવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - લગ્નની પ્રથમ રાત

ગુરુવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - મોબાઈલ

ગુરુવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2018

Guijarati Jokes - WhatsApp

શનિવાર, 22 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - સીનિયર જૂનિયર

શનિવાર, 22 સપ્ટેમ્બર 2018

અનૂપ જલોટાના મસ્ત જોક્સ

શુક્રવાર, 21 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોકસ- બીપી વધી રહ્યા છે

ગુરુવાર, 20 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ-પ્રેમી-પ્રેમિકા

મંગળવાર, 18 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - બહાદુર

શનિવાર, 15 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - ફોન લિસ્ટ

સોમવાર, 10 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ- કરવું નથી પડતું

રવિવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતીજોકસ- કાળી બિલાડી

શુક્રવાર, 7 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - લોકો મરે છે

ગુરુવાર, 6 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ -સંજૂ એક વકીલ છે.

ગુરુવાર, 6 સપ્ટેમ્બર 2018
LOADING