વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ- ભારતીય પત્ની

શુક્રવાર, 31 ઑગસ્ટ 2018

ગુજરાતી જોકસ - અર્જ કિયા હૈ

બુધવાર, 22 ઑગસ્ટ 2018

Rakhi jokes - ગુજરાતી જોક્સ

મંગળવાર, 21 ઑગસ્ટ 2018

ગુજરાતી જોકસ -રાખડીના ફાર્મ

મંગળવાર, 21 ઑગસ્ટ 2018

Funny Rakhi Jokes - પાયલ છનકાતી ચાલી ગઈ

મંગળવાર, 21 ઑગસ્ટ 2018

ગુજરાતી જોક્સ - ‘કશું નહિ.

ગુરુવાર, 9 ઑગસ્ટ 2018
LOADING