જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ- શેરનો પૂતર

સોમવાર, 18 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ - હું તારા માટે Fast કરીશ

શુક્રવાર, 15 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ-પોલીયોની દવા

શુક્રવાર, 15 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોકસ - ઑફિસમાં નમાજ

શુક્રવાર, 15 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- ઓહ માય ગોડ

શુક્રવાર, 15 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોકસ - નવો સિમ કાર્ડ

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- Adult jokes

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2019

એડલ્ટ ગુજરાતી જોક્સ - પેટ્રોલ ખતમ

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ - કોન્ડોમ

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોકસ - સરદારનો જન્મ-દિવસ

ગુરુવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોકસ - એક KIss પછી

બુધવાર, 13 ફેબ્રુઆરી 2019

Adult Jokes - બાળક દૂધ નહી પીતો

બુધવાર, 13 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ -છોકરીઓ કેમ પટે છે

બુધવાર, 13 ફેબ્રુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ -રસના પીએ છે

બુધવાર, 13 ફેબ્રુઆરી 2019

આગળનો લેખ