જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ - પતિ-પત્ની

શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - ખાનદાની

શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - ઓવરટાઈમ

શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - પિજ્જા Hut

શનિવાર, 1 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - પતિ પત્ની

શુક્રવાર, 31 ઑગસ્ટ 2018

ગુજરાતી જોક્સ- ભારતીય પત્ની

શુક્રવાર, 31 ઑગસ્ટ 2018

એડલ્ટ જોક્સ - મમ્મીની ના

શનિવાર, 25 ઑગસ્ટ 2018

ગુજરાતી જોકસ - અર્જ કિયા હૈ

બુધવાર, 22 ઑગસ્ટ 2018

Rakhi jokes - ગુજરાતી જોક્સ

મંગળવાર, 21 ઑગસ્ટ 2018

ગુજરાતી જોકસ -રાખડીના ફાર્મ

મંગળવાર, 21 ઑગસ્ટ 2018

Funny Rakhi Jokes - પાયલ છનકાતી ચાલી ગઈ

મંગળવાર, 21 ઑગસ્ટ 2018
LOADING