જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ - પત્નીની ધમકી

શુક્રવાર, 26 ઑક્ટોબર 2018

કરવા ચોથ Jokes

મંગળવાર, 23 ઑક્ટોબર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - મી ટૂ

ગુરુવાર, 18 ઑક્ટોબર 2018

ગુજરાતી જોક્સ- જોરથી પડ્યો?

સોમવાર, 8 ઑક્ટોબર 2018

ગુજરાતી જોક્સ- નોન વેજ જોક્સ

સોમવાર, 1 ઑક્ટોબર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - આતા માજી સટકલી

ગુરુવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - લગ્નની પ્રથમ રાત

ગુરુવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - મોબાઈલ

ગુરુવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2018

Guijarati Jokes - WhatsApp

શનિવાર, 22 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - સીનિયર જૂનિયર

શનિવાર, 22 સપ્ટેમ્બર 2018

અનૂપ જલોટાના મસ્ત જોક્સ

શુક્રવાર, 21 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોકસ- બીપી વધી રહ્યા છે

ગુરુવાર, 20 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ- મસ્ત ગુજરાતી

ગુરુવાર, 20 સપ્ટેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોક્સ - લગ્નના કાર્ડ

ગુરુવાર, 20 સપ્ટેમ્બર 2018
LOADING