ગુજરાતી આરતી સંગ્રહ

માતાજીની આરતી

ગુરુવાર, 30 માર્ચ 2017
જય આધ્યશક્તિ મા જય આધ્યશક્તિ-૨ અખંડ બ્રમ્હાંડ દિપાવ્યા-૨ પડવે પ્રગટ્યા મા…ઑમ જયો જયો મા જગદંબે…

ગણેશ અથર્વશીર્ષ

સોમવાર, 25 એપ્રિલ 2016

રંગાઇ જાને રંગમાં...

શુક્રવાર, 15 મે 2015
LOADING