શીખ ધર્મના પાંચ કકાર

રવિવાર, 3 જૂન 2007
ગોવિંદસિંહજીએ શીખ સૈનિકોને સૈનિકના ગણવેશમાં દિક્ષા